Tuyên Dương Thủ khoa

Tạ Bá Thành Huy

Tạ Bá Thành Huy 11/04/1990 Nam

Giải Nhất Olympic Tin học toàn quốc - 2008