Nhân sự

Trưởng phòng

Nguyễn Thôi

Nguyễn Thôi Thạc sĩ Trưởng phòng 03/01/1967 Nam

Phó Phòng

Nguyễn Văn Thái

Nguyễn Văn Thái Cao học Phó phòng 15/12/1976 Nam

Tổ trưởng

Đỗ Thắng

Đỗ Thắng Cao đẳng Chuyên viên 10/02/1960 Nam

Chuyên viên

Trần Thị Minh Viên

Trần Thị Minh Viên Cao đẳng Chuyên viên 16/10/1990 Nữ

Nguyễn Thị Hoài Giang

Nguyễn Thị Hoài Giang Cử nhân Chuyên viên 16/10/1996 Nữ

Huỳnh Thị Thúy Hiền

Huỳnh Thị Thúy Hiền Cử nhân Chuyên viên 05/11/1997 Nữ

Nguyễn Thuận Hoàng Dung

Nguyễn Thuận Hoàng Dung Cử nhân Chuyên viên 24/07/1997 Nữ

Lương Trầm Vy

Lương Trầm Vy Thạc sĩ Chuyên viên 23/07/1979 Nữ

Nguyễn Phúc Ấn

Nguyễn Phúc Ấn Cử nhân Chuyên viên 01/01/1966 Nam