Nhân sự

Trưởng phòng

Nguyễn Thôi

Nguyễn Thôi Thạc sĩ Trưởng phòng 03/01/1967 Nam

Phó Phòng

Nguyễn Văn Thái

Nguyễn Văn Thái Cao học Phó phòng 15/12/1976 Nam

Chuyên viên

Nguyễn Thuận Hoàng Dung

Nguyễn Thuận Hoàng Dung Cử nhân Chuyên viên 24/07/1997 Nữ

Võ Thị Phương Thảo

Võ Thị Phương Thảo Cử nhân Chuyên viên 21/11/1991 Nữ

Lương Trầm Vy

Lương Trầm Vy Thạc sĩ Chuyên viên 23/07/1979 Nữ

Nguyễn Phúc Ấn

Nguyễn Phúc Ấn Cử nhân Chuyên viên 01/01/1966 Nam