Sinh viên Văn - Thể - Mỹ

Nhiều Tác phẩm Xúc động, Ý nghĩa Đoạt giải trong Cuộc thi “Sống đẹp - Tuổi Ô mai” Nhiều Tác phẩm Xúc động, Ý nghĩa Đoạt giải trong Cuộc thi “Sống đẹp - Tuổi Ô mai” (27/08/2013 03:39:13)

<p> &ldquo;&Ocirc;i! Sống đẹp l&agrave; thế n&agrave;o hỡi bạn&hellip; ?&rdquo; - c&acirc;u hỏi đầy t&iacute;nh gợi của nh&agrave; thơ Tố Hữu đ&atilde; trở th&agrave;nh nguồn cảm hứng v&agrave; trăn trở của nhiều c&aacute;c thế hệ thanh thiếu ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Việt Nam. Tổ chức Cuộc thi &quot;Sống đẹp - Tuổi &Ocirc; mai&quot;, Đại học Duy T&acirc;n đ&atilde; chắp c&aacute;nh cho những cảm x&uacute;c, những y&ecirc;u thương của tuổi học tr&ograve; bay cao với kh&aacute;t khao sống đẹp.</p>