Giới thiệu chung 13/02/2017 08:29:41

Phòng Công Tác Sinh Viên

I.CHỨC NĂNG:

1. Giáo dục: Giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh viên, rèn luyện phẩm chất đạo đức,

giáo dục ý thức trách nhiệm của người sinh viên đối với bản thân , gia đình, nhà trường và xã hội...

2. Quản lý:

- Quản lý nề nếp học tập, an ninh trật tự ở các khu vực học tập của sinh viên

- Quản lý sinh viên thực hiện nội quy, quy chế học đường

- Quản lý sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, các hoạt động ngoài trường

- Phối hợp với chính quyền địa phương quản lý sinh viên ngoại trú

- Phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường

 

3. Giám sát:

- Giám sát theo dõi tình hình giảng dạy và học tập

- Giám sát công tác tổ chức thi và coi thi

 

4. Tham mưu:

- Tham mưu về công tác sinh viên

- Tham mưu về công tác quản lý học tập, giảng dạy và thi cử

-Tham mưu về công tác khen thưởng, kỷ luật trong sinh viên

 

II. NHIỆM VỤ:

1. Giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh viên. Bằng nhiều hình thức, nội dung và thời điểm thích hợp,

kết hợp chặt chẽ với các khoa, phối hợp đồng bộ với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên để giáo dục đạo đức,

nhân cách con người, giáo dục ý thức trách nhiệm của sinh viên đối với nhà trường, gia đình và cộng đồng xã hội

2. Quản lý học tập

3. Quản lý sinh viên thực hiện nội quy, quy chế học đường

4. Tổ chức hop ban cán sự lớp định kỳ, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa SV với lãnh đạo nhà trường

5. Quản lý sinh viên ngoại trú, phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên

6. Phối hợp với các khoa giải quyết kịp thời những thắc mắc khiếu nại của sinh viên và phụ huynh sinh viên.

7. Thừa uỷ quyền của BGH tiếp phụ huynh sinh viên, cán bộ cơ quan chức năng về các vấn đề

có liên quan đến công tác sinh viên

8. Làm thẻ sinh viên, sổ ảnh và các thủ tục khác liên quan đến công tác quản lý sinh viên

9. Giám sát công tác tổ chức thi và coi thi