Các loại biểu mẫu 20/04/2022 10:18:15

Mẫu: Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí và Giấy xác nhận của Nhà Trường (Theo nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021)

tải file đính kèm 

Sinh viện thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí phải nộp đủ hồ sơ thuộc đối tượng được miễn giảm về Trường trong thời gian chậm nhất 45 ngày kể từ ngày nộp học phí nhập học.