Thông tư – chỉ thị 31/08/2013 01:51:42

Quyết định ban hành Điều lệ “Hội thi Sinh viên Văn Thể Mỹ - 2013” (U-LEAGUE IV- 2013)

 Căn cứ Quyết định số 230/HĐBT ngày 06/11/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) cho phép thành lập Hội Thể thao Đại học Việt Nam (nay là Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam);

Căn cứ Điều lệ và Chương trình hoạt động năm 2013 của Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng ban Chuyên môn kỹ thuật, Chánh Văn phòng Trung ương Hội,

QUYẾT  ĐỊNH:

     Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội thi Sinh viên Văn Thể Mỹ - 2013 (U-LEAGUE IV - 2013).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

       Điều 3. Các ông (bà), Chánh Văn phòng, Trưởng Ban của Hội, Chủ tịch Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp tỉnh, thành; Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, Ban Tổ chức, Ban Trọng tài và các thành viên tham gia Hội thi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: