Nhân sự

Trưởng phòng

Nguyễn Thôi

Nguyễn Thôi Thạc sĩ Trưởng phòng 03/01/1967 Nam

Phó Phòng

Nguyễn Phúc Ấn

Nguyễn Phúc Ấn Cử nhân Phó phòng 01/01/1966 Nam

Nguyễn Văn Thái

Nguyễn Văn Thái Cao học Phó phòng 15/12/1976 Nam

Chuyên viên

Võ Thị Phương Thảo

Võ Thị Phương Thảo Cử nhân Chuyên viên 21/11/1991 Nữ

Lương Trầm Vy

Lương Trầm Vy Thạc sĩ Chuyên viên 23/07/1979 Nữ

Trần Thị Thu Nguyệt

Trần Thị Thu Nguyệt Cử nhân Chuyên viên 08/12/1973 Nữ