Nhân sự

Trưởng phòng

Nguyễn Thôi

Nguyễn Thôi Thạc sĩ Trưởng phòng 03/01/1967 Nam

Phó Phòng

Nguyễn Phúc Ấn

Nguyễn Phúc Ấn Cử nhân Phó phòng 01/01/1966 Nam

Nguyễn Văn Thái

Nguyễn Văn Thái Cao học Phó phòng 15/12/1976 Nam

Tổ trưởng

Đỗ Thắng

Đỗ Thắng Cao đẳng Tổ Trưởng 20/12/1958 Nam

Chuyên viên

Nguyễn Thị Hoài Giang

Nguyễn Thị Hoài Giang Cử nhân Chuyên viên 16/10/1996 Nữ

Trà Thị Kim Hoàn

Trà Thị Kim Hoàn Cử nhân Chuyên viên 27/09/1993 Nữ

Võ Thị Phương Thảo

Võ Thị Phương Thảo Cử nhân Chuyên viên 21/11/1991 Nữ

Lương Trầm Vy

Lương Trầm Vy Thạc sĩ Chuyên viên 23/07/1979 Nữ

Nguyễn Thị Mỹ Hảo

Nguyễn Thị Mỹ Hảo Cử nhân Chuyên viên 09/12/1995 Nữ

Nguyễn Hùng Vỹ

Nguyễn Hùng Vỹ Thạc sĩ Chuyên viên 01/01/1985 Nam

Trần Thị Thu Nguyệt

Trần Thị Thu Nguyệt Cử nhân Chuyên viên 08/12/1973 Nữ