Y tế học đường 03/05/2014 07:28:34

Tăng cường phòng, chống dịch sởi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  2075/BGDĐT-CTHSSV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2014

V/v tăng cường phòng, chốngdịch sởi

 

 

Kính gửi:

 

- Các sở giáo dục và đào tạo;

-Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng

   và trung cấp chuyên nghiệp

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số477/CĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2014 về việc phòng, chống dịch sởi nhằm chủ động ngăn chặn lây landịch, hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc bệnh và chết do bệnh sởi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp(sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) chủ động phối hợp với các sở y tế và cơ quan có liên quan của địa phương triển khai một số biện pháp sau:

          1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Công điện số 477/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch sởi.

          2. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe, cách ly và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch sởi, quản lý tốt sức khỏe của trẻ em, học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ nhân viên trong nhà trường. Thông báo ngay cho các đơn vị y tế sở tại khi phát hiện có trẻ em, học sinh, sinh viên mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời.

          3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường thực hiện tốt các hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Giáo dục học sinh, sinh viên làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền tích cực giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng về phòng, chống dịch sởi. Hướng dẫn cho học sinh, sinh viên có ý thức và kỹ năng phát hiện bệnh.

          4. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; cung cấp đủ nước uống, nước sạch đảm bảo vệ sinh cho trẻ em, học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ nhân viên nhà trường.

          5. Thường xuyên làm vệ sinh môi trường trường học, đặc biệt là các công trình cấp nước, công trình vệ sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trường học theo quy định.

          Nhận được công văn này, đề nghị các cơ sở giáo dục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo khi xuất hiện dịch bệnh xảy ra tại cơ sở theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 04 38680367. E-mail: lvtuan@moet.edu.vn.
 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để p/h); 

- Bộ Y tế (để p/h);

- Các Sở GD&ĐT (để t/h);

- Vụ:GDMN, GDTH,GDTrH, GDĐH, GDCN, GDDT (để p/h thực hiện);

- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Trần Quang Quý

 

» Tin mới nhất:

» Tin khác: