Thông tư – chỉ thị 29/07/2014 07:47:19

Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

xem file đính kèm

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: