Qui chế - Quy định 22/09/2017 01:16:34

Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Quy chế ban hành kèm theo thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

(xem file đính kèm)