Thông báo chung 16/09/2013 02:59:20

Thông Báo V/v Thu tiền mua BHYT bắt buộc đối với HSSV năm học 2013-2014

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN                                                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       Số:  687/TB/ĐHDT                                                           Đà Nẵng, ngày 16 tháng 0năm 2013

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v thu tiền BHYT bắt buộc đối với HSSV năm học 2013-2014

 

Kính gửiTrưởng các Khoa, Phòng, Ban và các đơn vị liên quan

       Tất cả học sinh, sinh viên trong toàn trường

 

Thực hiện Luật bảo hiểm y tế (BHYT) số 25/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008 và các văn bản hướng dẫn; Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 15/11/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Công văn số 975/BHXH-PT ngày 27/8/2013 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện BHYT bắt buộc đối với HSSV năm học 2013-2014.

BGH thông báo cho cho tất cả các Khoa, Phòng, Ban có liên quan và tất cả học sinh, sinh viên hệ chính quy trong toàn trường để thực hiện công tác mua BHYT bắt buộc của năm học 2013-2014 như sau:

1.      Đối tượng tham gia BHYT:

100% học sinh, sinh viên hệ chính quy (trừ những HSSV đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT, như: Hộ  nghèo, nhân thân Công an, Quân đội …) đang theo học tại trường, đều có trách nhiệm thực hiện BHYT bắt buộc.

 

2.      Mức đóng BHYT : 289.800 đồng (hai trăm tám mươi chín ngàn tám trăm đồng)

Theo quy định mức đóng BHYT HSSV là 3% mức lương tối thiểu chung. Tức là: 1.150.000 đ x 3% x12 tháng = 414.000 đồng

Trong đó: Học sinh, sinh viên đóng: 289.800 đồng

                  Ngân sách nhà nước hỗ trợ (30%) 124.000 đồng

 

3.      Phương thức đóng :

Phòng Kế hoạch- Tài chính sẽ gộp cùng lúc với thu học phí của học kỳ 1 năm học 2013-2014.

Ghi chú:

- Đối với HSSV đã có thẻ BHYT bắt buộc thuộc các  nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định của Chính phủ hoặc đã có thẻ BHYT tại cơ quan công tác, sinh viên photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) và ghi Mã số sinh viên, lớp ở mặt sau thẻ photocopy nộp cho phòng KH-TC cùng thời điểm nộp học phí để được trừ khoản thu BHYT trên.

- Đối với HSSV đã thực biện nộp tiền mua BHYT cho GVCN theo thông báo số 02/TB-P.KH-TC của phòng KH-TC, đề nghị GVCN lập danh sách sinh viên đã nộp tiền và chuyển tiền về phòng KH-TC để khỏi phải thu trùng.

- Thẻ BHYT có thời hạn sử dụng là 12 tháng, từ ngày 01/10/2013 đến ngày 30/9/2014. Đối với sinh viên năm cuối khóa, Nhà trường sẽ cho đăng ký mua BHYT có thời hạn 9 tháng, từ 01/10/2013 đến 30/06/2014.

 

 

4.      Thời gian thực hiện :

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/09/2013. Các trường hợp nộp tiền BHYT sau ngày 25/09/2013 hoặc nộp trễ sau ngày 25 của tháng tiếp theo thì thẻ BHYT sẽ được cấp có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng tiếp theo.

   Căn cứ vào các nội dung trên, đề nghị Phòng CT HSSV, Trưởng cá Khoa, Phòng, Ban có liên quan và GVCN/CVHT triển khai, quán triệt đến tất cả HSSV trong toàn trường để thực hiện nghiêm túc BHYT bắt buộc đối với HSSV trong năm học 2013-2014.

 Nơi nhận:     

- Như trên;

- HĐQT ( để b/c);

- Lưu VP.    

                                                                                                                  KT HIỆU TRƯỞNG         

                                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                          (Đã Ký)

                                   

                                                                                                                ThS. Nguyễn Hữu Phú

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: