Thông báo chung 01/10/2016 08:20:21

Thông báo về việc thu tiền mua BHYT sinh viên đợt 2 năm học 2016 - 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

PHÒNG KH – TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

                Số:   /TB-PKHTC                                Đà Nẵng, ngày 29 tháng 9 năm 2016

 

              THÔNG BÁO

                            (V/v hướng dẫn thực hiện BHYT SV đợt 02 năm học 2016-2017)

 

Kính gửi:      - Các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Duy Tân;

                                     - Giảng viên, chuyên viên, cố vấn học tập;

 - Sinh viên đang theo học tại Trường

 1. Đối tượng tham gia:

Tất cả học sinh, sinh viên (Trừ những sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT như: Hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân công an, quân đội… hoặc đã mua thẻ BHYT mà vẫn còn thời hạn sử dụng).

2. Mức đóng BHYT HSSV:

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên là 4.5% mức lương cơ sở (Lương cơ sở: 1.210.000 đồng).

Áp dụng đợt 02 (11 tháng) là:                                        598.950 đồng

Trong đó: Học sinh, sinh viên đóng (70%):                     419.265 đồng

                            Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng (30%):                179.685 đồng

3. Phương thức đóng:

Sinh viên có thể đến Phòng KHTC mua lẻ hoặc ban cán sự lớp có thể tổ chức thu tiền và tập hợp danh sách từng lớp theo mẫu (Mẫu 1 – File đính kèm) gửi vào địa chỉ email: bhytsv.dtu@gmail.com, đồng thời in file đã gửi mang theo nộp khi đi nộp tiền và nộp tiền về phòng KHTC (Những sinh viên nào mà thẻ BHYT vẫn còn thời hạn sử dụng sau ngày 01/11/2016 thì không mua đợt này mà sẽ mua vào đợt sau).

Sinh viên được đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện, trạm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngoại trừ: Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Quân y 17 và Bệnh viện C (Những SV năm ngoái đã mua thẻ BHYT thì không cần đăng ký nếu vẫn giữ nguyên BV cũ, chỉ đăng ký lại nếu có thay đổi).

Đối với HSSV mà năm ngoái đã đăng ký các bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Quân y 17, và bệnh viện C thì có thể giữ nguyên lại bệnh viện cũ không cần đăng ký lại.

 

Đối với HSSV đã có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT còn hạn sử dụng thì các lớp lập danh sách theo (Mẫu 2 - File đính kèm) kèm theo bản photo thẻ BHYT nộp về phòng KHTC.

 

Thẻ có thời hạn sử dụng từ  ngày 01/11/2016 – 30/09/2017.

Thời gian nộp bắt đầu từ ngày 01/10/2016  hạn cuối đến 20/10/2016.

Sinh viên nhận thẻ BHYT tại Phòng y tế (P.511) - K7/25 Quang Trung.

Nay phòng KHTC thông báo đến các đơn vị liên quan: Phòng công tác HSSV, các khoa, trung tâm, giáo viên chủ nhiệm thông báo, tuyên truyền rộng rãi và đôn đốc sinh viên thực hiện tốt việc tham gia BHYT. Rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị trực thuộc, các thầy cô và ban cán sự lớp để việc đăng ký BHYT cho sinh viên được thực hiện tốt.

 

 

 

                                                                             TRƯỞNG PHÒNG KHTC

                                                                                     

                                                             Đã ký        

 

                                                                                     Phan Phụng Hội

 

» Tin mới nhất:

» Tin khác: