Thông báo chung 12/01/2015 03:40:28

Thông báo thời gian nhận tiền học bổng và tiền thưởng năm 2014

xem file đính kèm

Đề nghị xinh viên xem danh sách có số thứ tự kèm theo để đến phòng KHTC - 21 NVL đúng thời gian qui định để việc chi trả được thuận lợi.

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: