Thông báo chung 14/12/2014 08:35:30

Thông báo về việc nộp Giấy xác nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 - Khóa K20 toàn trường

                                    TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                       PHÒNG CÔNG TÁC HSSV                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                          Số: 05/2014/TB - QLSV

THÔNG BÁO
Về việc nộp Giấy chứng nhận đăng ký NVQS
đối với sinh viên nam khóa K20, N20

Kính gửi:    -    Trưởng các Khoa có sinh viên
                    -     Cố vấn học tập K20, N20 
                    -     Sinh viên K20, N20     
Căn cứ thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng đã ký và ban hành ngày 13 tháng 09 năm 2011 về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ;
Tính đến ngày 31.10.2014 còn một số nam sinh viên khóa K20 hệ ĐH, CĐ chính qui và khóa N20 của Khoa Cao Đẳng Nghề trong độ tuổi Nghĩa vụ quân sự vẫn chưa thực hiện nghiêm túc trong việc nộp Giấy chứng nhận đăng ký NVQS công dân tuổi 17 và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt tại địa phương do Ban chỉ huy quân sự cấp xã (phường) đã cấp cho sinh viên.
Thực hiện chỉ đạo của BGH trường phòng CT HSSV kính đề nghị:
1. Đối với những trường hợp sinh viên bị thất lạc Giấy chứng nhận đăng ký NVQS thì hướng dẫn cho sinh viên viết đơn báo thất lạc Giấy này gửi cho Ban chỉ huy quân sự xã (phường) xác nhận và nộp đơn này lại cho Trường thông qua Phòng CT HSSV.
2. Đối với những trường hợp sinh viên:
+ Chưa đi đăng ký NVQS theo lệnh điều động trước đây.
+ Chưa được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký NVQS do sót tên.
+ Bị Khuyết tật nên địa phương không phát lệnh điều động đăng ký.
hướng dẫn cho sinh viên viết đơn gởi cho Ban Chỉ huy quân sự xã (phường) nơi cư trú của mình (nơi có hộ khẩu thường trú của sinh viên) để xin xác nhận và nộp đơn lại cho Trường thông qua Phòng CT HSSV.
Thời hạn cuối nộp Giấy chứng nhận và Đơn xác nhận cho Trường: 14h00 ngày 30 tháng 11 năm 2014.
Nơi nộp: Tại Phòng Công Tác HSSV.  Đề nghị các khoa và sinh viên có liên quan thực hiện tốt thông báo này. 
          

          TM.PHÒNG CT HSSV
                 PHÓ PHÒNG
                     (đã ký)
            Nguyễn Văn Thái

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: