Tuyên Dương Thủ khoa 24/12/2013 01:17:08

Quyết Định 2943/QĐ/ĐHDT-KT ngày 14/12/2013 v/v khen thưởng cho SV có thành tích tốt học tập và rèn luyện trong năm học 2012-2013

Quyết Định 2943/QĐ/ĐHDT-KT ngày 14/12/2013 v/v khen thưởng cho SV có thành tích tốt học tập và rèn luyện trong năm học 2012-2013