Kết quả rèn luyện 26/12/2013 08:15:06

Quyết định 3154/QĐ/ĐHDT-RL công nhận KQRL toàn khóa D17TMTB-D17TPMB-D17DLKB-D17QNHB-D17QTHB-D17KDNB-D17KKTB-T16XDD-T16XDC-T17KDN-D18CMUTPM-K15EVT-K15VQH-K15KMT ngày 26.12.2013

Quyết định 3154/QĐ/ĐHDT-RL  công nhận KQRL toàn khóa D17TMTB-D17TPMB-D17DLKB-D17QNHB-D17QTHB-D17KDNB-D17KKTB-T16XDD-T16XDC-T17KDN-D18CMUTPM-K15EVT-K15VQH-K15KMT ngày 26.12.2013

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: