Kết quả rèn luyện 18/12/2014 08:34:04

Quyết Định số 3871/QĐ/ĐHDT-RL ngày 18/12/2014 v/v chuyển sinh viên về khóa sau để thực hiện đánh giá rèn luyện bổ sung

Quyết Định số 3871/QĐ/ĐHDT-RL ngày 18/12/2014 v/v chuyển sinh viên về khóa sau để thực hiện đánh giá rèn luyện bổ sung

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: