Kế hoạch - Dự Án 01/10/2016 08:11:51

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1501 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020" (gọi tắt là Quyết định số 1501) và Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020" của ngành Giáo dục (gọi tắt là Quyết định số 410), Trường Đại học Duy Tân triển khai kế hoạch thực hiện như sau:

(xem file đính kèm)